วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
 

“  พัฒนาตำบลสะตอนให้น่าอยู่   เป็นศูนย์กลางการเกษตร   การค้าขายชายแดน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   การท่องเที่ยว   การกีฬา   ด้วยระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ”