ส่วนการศึกษา
นางรัตนา ปัชฌาชัย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวสายันต์ จันทะวัน
ครู
นางสาวศรีสยาม พานสุวรรณ
ครู
นางลำพูน นาหมื่นไวย
ครู
นางสาววาสุชา แพงคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ธัญลักษณ์ สุวรรณาไพศาล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางพัสวีวรรณ ทองดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางบุญชู คล้ายสุวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรสรินทร์ บัวจูม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางพนาวรรณ โตสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรพิมล พวงแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก