กองช่าง
 
นายวุฒิโชค ช่วยชู
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเอกวัช ต้นหนองสวง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวระวีวรรณ ปุณศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธเนศ กลิ่นเณร
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายณรงค์ศักดิ์ พยักฆ์สังข์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายบุญจอม ธวยไธสง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายโชติภวัฒน์ ทะยะสุทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวน้ำผึ้ง บุญแย้ม
คนงานทั่วไป
นางสาวพิมพ์ชนก สุขสมาน
คนงานทั่วไป
นางสาวอิสราภรณ์ โชติเกษมสุข
คนงานทั่วไป