ส่วนการคลัง
 
นางบุษยา ลิขิต
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางบุษยา ลิขิต
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวกันต์กนิษฐ์ ประสมพงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวจันทร์วิภา แน่นหนา
นักวิชาการคลัง
นางสาวชุติมา เทวโลก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุคนธ์ บุญแย้ม
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวปฐมขวัญ นาภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ