สำนักงานปลัด
 
นางสาววิภารัตน์ ซื่อสัตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
นางรัตนา ปัชฌาชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกศักดา เรือนฤทธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววันดี ค้ำจุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายเกรียงไกร สัตนันท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จ่าเอกเชาว์ สร้อยแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวโสรยา รุดดิษฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวต้องใจ แสวงการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอินทิรา ทองเต็ม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
น.ส.จันทรกานต์ ขันสิงหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายไวพจน์ เรืองไธสง
พนักงานขับเครื่องจักรกล
นายมานัส มากทรัพย์
พนักงานขับเครื่องจักรกล
นายอรรถพล เทวโลก
พนักงานขับรถ
น.ส.ตาโมง เหงขุนทด
นักการภารโรง
นายณัฐพงค์ พวงศิริ
คนงานทั่วไป
นายศักดิ์ชัย ชนะอุดม
คนงานทั่วไป
นายสุชาติ สุขศรี
คนงานประจำรถขยะ
นายสุบิน สมคณะ
คนงานประจำรถขยะ
นายพิทักษ์ บัวมี
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวฐานิต สำเภา
คนงานทั่วไป