นายพิเชษฐ บุญแย้ม
ประธานสภาฯ
นายปรีชา ตรีรัตน์
รองประธานสภาฯ
นายสุระสิทธิ์ นิลสระคู
เลขานุการสภาฯ
นายสุระสิทธิ์ นิลสระคู
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นางอรุณ ศรี สุขสมาน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายอุดม แก่นจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายบุญฤทธิ์ ระโหฐาน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นางดวงพร จันดา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นางสาวทองใส บ้านแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายสมหมาย ปล้องมะณี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นายสมาน เริงรัง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นายสาย บัวใหญ่
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายดำรง แหวนเงิน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นางสาวสุรีรัตน์ แสนทวีสุข
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายปรีชา ตรีรัตน์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายสงคราม เสมศักดิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายกิตติชัย จันทร์วุฒิชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายธนากร ชะนะภัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายสมพงค์ วิรุญญะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายสว่าง วิรุณกาญจน์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายพิเชษฐ บุญแย้ม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายนิกร กิจวิชา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นายสุภาพ จำปา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นายบุญตา เจิมโนนสูง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นางสำราญ ศรีมาลา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นายสุชาติ บุญอยู่
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
นายณรงค์ หาญจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12