ประวัติความเป็นมาของตำบล
 

          ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน  คำว่า “สะตอน”  สันนิษฐานจาก คำบอกเล่าของผู้สูงอายุในท้องถิ่น  ได้เล่าให้ฟังว่า เดิมที่ใช้คำว่า ตาตอน เนื่องจากมีนายพรานที่ชื่อ ตาตอน มาเสียชีวิตที่หมู่บ้านซึ่งป่วยเป็นไข้ป่าเนื่องจากการเดินทางสมัยก่อนเดินทางด้วยเท้าการสัญจรไม่สะดวกสภาพโดยทั่วไปในบริเวณที่ตั้งตำบลสะตอนมีสภาพเป็นป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีไม้อันค่าทางเศรษฐกิจมากมาย เช่น ไม้มะค่า ไม้แดง และอื่นๆ อีกมากจึงได้ใช้ชื่อตาตอน เป็นชื่อหมู่บ้าน
          เดิมบ้านสะตอนอยู่ในเขตหมู่  4  บ้านวังยาว  ต.ทรายขาว  อ.โป่งน้ำร้อน  จ.จันทบุรี  ต่อมา ปี  2517  แยกเป็นหมู่ 9  บ้านสะตอน  ต.ทรายขาว  อ.โป่งน้ำร้อน  จ.จันทบุรี  เมื่อมีความเจริญมากขึ้น  มีการอพยพของราษฎรเพิ่มมากขึ้น  จึงได้แยกเป็นตำบล  จากตำบลทรายขาว  เป็นตำบลสะตอน  อ.โป่งน้ำร้อน  จ.จันทบุรี  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ตั้งและเปลี่ยนแปลงตำบลในท้องที่  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี  ลงวันที่  24  เมษายน  พ.ศ. 2526  โดยมีกำนันคนแรกของตำบลสะตอน  คือ นายเหล็ก  จันทะวงษา   และต่อมาอำเภอสอยดาวได้แยกการปกครองจากอำเภอโป่งน้ำร้อน  ตำบลสะตอนจึงขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอสอยดาว  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2531   เป็นต้นมา  และมีการปกครองในรูปแบบสภาตำบล
          ต่อมากระทรวงมหาดไทย  ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  19  มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เปลี่ยนฐานะสภาตำบลสะตอนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน และมีผลบังคับเมื่อวันที่ 30  มีนาคม พ.ศ. 2539  มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  28  เมษายน  พ.ศ. 2539  โดยมี 
นายใบสี  เทวโลก  กำนันตำบลสะตอน เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร คนแรก  และปัจจุบันมี  นายใบสี  เทวโลก   เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน