ด้านการบริการพื้นฐาน
 

ถนน  ตำบลสะตอนมีถนนสายสำคัญที่ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา  จำนวน  26  สาย  ได้แก่
          

 

          1)  เส้นทางหลัก  จำนวน 9   สาย

ที่

ชื่อ

จาก - ถึง

ระยะ

หมายเหตุ

ในเขตตำบล

กม.

.

1

  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3424

บ้านใหม่-บ้านสะตอน

11

 

ตอนที่ 1

5    กม.

2

  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3424

บ้านสะตอน-บ้านสวนส้ม

8

 

ตอนที่ 2

8     กม

3

  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3426

บ้านสะตอน-บ้านทุ่งขนาน

10

 

 

3.5  กม.

4

  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3405

บ้านทุ่งขนาน-บ้านแหลม

30

 

 

6    กม.

5

  ทางหลวงชนบทหมายเลขจบ 6004

บ้านสะตอน-บ้านตามูน

11

 

 

3    กม.

  ทางหลวงชนบทหมายเลขจบ 4015

บ้านสะตอน-บ้านโค้งพัฒนา

17

 

 

5    กม.

7

  ทางหลวงชนบทหมายเลขจบ    -

บ้านทรัพย์สมบูรณ์-บ้านซับตารี

3

 

 

1.5  กม.

8

  ทางหลวงจังหวัดหมายเลขจบ   -

บ้านทรัพย์เจริญ-บ้านสุขสวัสดิ์

3

 

 

3    กม.

9

  ทางหลวงสปก.จบ. 02301

บ้านทรัพย์เจริญ-บ้านทรัพย์สมบูรณ์

6

100

 

6.1  กม.

 

 

          2)  เส้นทางรอง  จำนวน   17   สาย

ที่

ถนนลูกรัง

จาก - ถึง

ระยะ

หมายเหตุ

กม.

.

1

สายลับแล

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3424-ทางหลวงชนบทหมายเลขจบ 6004

4

 

 

2

สายขันติธรรม 35

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3424-ถนนลูกรังสายทุ่งปีบ้านมหาเจรีย

3

 

 

3

สายขันติธรรม 1

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3424-บ้านวังศิลา

3

 

 

4

สายเขากันตุง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3424-ทางหลวงชนบทหมายเลขจบ 6004

1

5

 

5

สายหลังวัดสะตอน

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3426-ถนนลูกรังสายวังธาร

2

 

 

6

สายวังธาร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3426-ทางหลวงสปก.หมายเลข 02301

2

300

 

7

สายเปี่ยมสุข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3426-ถนนลูกรังสายขันติธรรม 1

1

100

 

8

สายศูนย์เด็กเล็ก

ทางหลวงชนบทหมายเลขจบ 4015-ถนนลูกรังสปก.จบ.02213

4

 

 

9

สปก.จบ.02213

ทางหลวงชนบทหมายเลขจบ 4015-แปลงเกษตร
(เชื่อมถนนลูกรังบ้านสำโรง)

4

47

 

10

สปก.จบ.02214

ทางหลวงชนบทหมายเลขจบ 4015-ถนนลูกรังบ้านซับตาเมา

4

811

 

11

สปก.จบ.44901

ทางหลวงชนบทหมายเลขจบ 4015-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3424

2

778

 

12

สายสุขสวัสดิ์ กม.13

ถนนลูกรังสปก.จบ.44901-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3405

4

600

 

13

สายบ้านสุขสวัสดิ์
บ้านสวนส้มล่าง

ถนนลูกรังสายสุขสวัสดิ์ กม.13-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3405

3

600

 

14

สายวิสุทธิ์

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3424-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3405

3

500

 

15

สายสันติสุข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3424-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3405

3

 

 

16

สปก.จบ.021012

ทางหลวงแผ่นดินบ้านทรัพย์สมบูรณ์(7)-บ้านกลุ่มสุวรรณ์

4

607

 

17

สาย ร.ร.สตรีวิทย์ฯ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3424-ทางหลวงสปก.จบ. 02301

1

500

 

 

 
          3)  ถนน (ซอย) ภายในหมู่บ้าน

ที่

ประเภท

จำนวนสาย

ระยะ(รวม)

หมายเหตุ

กม.

.

1

ลาดยาง

9

4

390

 

2

คอนกรีต

31

6

234

 

3

หินคลุก

10

6

 245

 

4

ลูกรัง

22

71

169

 

 

 
          4)  ทางน้ำ                  ไม่มี
          5)  ทางอากาศ             ไม่มี
 

ประปา   ระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน  12  หมู่บ้าน

 

ที่

สถานที่ตั้งระบบประปา

จำนวน (แห่ง)

หมายเหตุ

1

หมู่  1  บ้านสะตอน

1

 

2

หมู่  2  บ้านป่าข้าวโพด

1

 

3

หมู่  3  บ้านคลองแจง

1

 

4

หมู่  4  บ้านทรัพย์เจริญ

1

 

5

หมู่  5  บ้านสวนส้ม

1

 

6

หมู่  6  บ้านทรัพย์สมบูรณ์

1

 

7

หมู่  7  บ้านสุขสวัสดิ์

1

 

8

หมู่  8  บ้านคลองแจงบน

1

 

9

หมู่  9  บ้านเขาไผ่

1

 

10

หมู่  10  บ้านสะตอนเหนือ

1

 

11

หมู่  11  บ้านทรัพย์เจริญใต้

1

 

12

หมู่  12  บ้านสวนส้มล่าง

3

 

 
ไฟฟ้า
 

จำนวนหมู่บ้าน
ที่ไฟฟ้าเข้าถึง

จำนวนครัวเรือน
ที่ไฟฟ้าเข้าถึง

จำนวนครัวเรือน
ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

จำนวนครัวเรือน
ผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

12

3,719

15

32

 
การโทรคมนาคม
 

          1)  ที่ทำการไปรษณีย์          1   แห่ง

ประเภท

สถานที่ตั้ง

แห่ง

หมายเหตุ

ที่ทำการไปรษณีย์ของรัฐ

-

-

 

ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน            

หมู่ที่  4

1

 

          2)  โทรศัพท์สาธารณะ       17   แห่ง

ที่

สถานที่ตั้ง

จำนวนตู้

แห่ง

หมายเหตุ

1

หมู่  1  บ้านสะตอน

-

-

 

2

หมู่  2  บ้านป่าข้าวโพด

-

-

 

3

หมู่  3  บ้านคลองแจง

1

1

 

4

หมู่  4  บ้านทรัพย์เจริญ

-

-

 

5

หมู่  5  บ้านสวนส้ม

2

2

 

6

หมู่  6  บ้านทรัพย์สมบูรณ์

-

-

 

7

หมู่  7  บ้านสุขสวัสดิ์

-

-

 

8

หมู่  8  บ้านคลองแจงบน

1

-

 

9

หมู่  9  บ้านเขาไผ่

-

-

 

10

หมู่  10  บ้านสะตอนเหนือ

-

-

 

11

หมู่  11  บ้านทรัพย์เจริญใต้

1

1

 

12

หมู่  12  บ้านสวนส้มล่าง

3

3

 

          3)  สถานีทวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่           6                แห่ง

ที่

สถานที่ตั้ง

ระบบ

แห่ง

หมายเหตุ

1

หมู่ 4

GSM

1

 

2

หมู่ 4

DTAC

1

 

3

หมู่ 5

GSM

1

 

4

หมู่ 5

DTAC

1

 

5

หมู่ 5

TRUEMOVE

1

 

6

หมู่ 10

TRUEMOVE

1

 

  แหล่งน้ำ
 

          1)  แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

          2)  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น