ลักษณะทางสังคม
 

ประชากร  จำนวนครัวเรือน  3,766  ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น  9,330  คน  แยกเป็น ชาย  4,694  คน    หญิง  4,636  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  144.43  คน/ตารางกิโลเมตร  แยกเป็น

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

หมู่ที่  1  บ้านสะตอน

533

519

1,052

469

หมู่ที่  2  บ้านป่าข้าวโพด

395

431

826

276

หมู่ที่  3  บ้านคลองแจง

175

178

358

110

หมู่ที่  4  บ้านทรัพย์เจริญ

481

450

933

346

หมู่ที่  5  บ้านสวนส้ม

785

767

1,554

992

หมู่ที่  6  บ้านทรัพย์สมบูรณ์

534

546

1,080

312

หมู่ที่  7  บ้านสุขสวัสดิ์

208

215

423

144

หมู่ที่  8  บ้านคลองแจงบน

173

156

329

107

หมู่ที่  9  บ้านเขาไผ่      

190

170

360

105

หมู่ที่  10 บ้านสะตอนเหนือ

327

332

659

213

หมู่ที่  11 บ้านทรัพย์เจริญใต้

310

301

611

208

หมู่ที่  12 บ้านสวนส้มล่าง

583

562

1,145

484

รวม

4,694

4,636

9,330

3,766

ที่มา :  สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง ณ  เดือน  มีนาคม  2557

 

การศึกษา

ที่

หน่วยงานการศึกษา

จำนวน(แห่ง)

สถานที่ตั้ง

สังกัด

หมายเหตุ

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3

หมู่ที่ 1, 5, 6

อบต.สะตอน

 

2

โรงเรียนประถมศึกษา

3

หมู่ที่ 3, 5, 11

สพฐ.เขต 2 จันทบุรี

 

3

โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส

1

หมู่ที่ 11

สพฐ.เขต 2 จันทบุรี

 

4

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

1

หมู่ที่ 1, 3, 5,

ศบอ.สอยดาว

 

5

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

5

หมู่ที่ 1,2,3,5,8

หมู่บ้าน

 

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ที่

ประเภท

จำนวน (แห่ง)

สถานที่ตั้ง

หมายเหตุ

 1

วัด

5

หมู่ที่ 2, 6, 10, 11, 12

 

 2

สำนักสงฆ์

6

หมู่ที่ 3, 5, 7, 9

 

3

โบสถ์

3

หมู่ที่ 2, 10, 12

 

4

มัสยิด

-

-

 

5

อื่นๆ

-

-

 

   
 

สาธารณสุข

ที่

ประเภท

จำนวน(แห่ง)

สถานที่ตั้ง

หมายเหตุ

1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล

2

หมู่ที่  5, 11

 

2

สถานพยาบาลเอกชน

5

หมู่ที่  1, 5, 12

 

3

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน

1

หมู่ที่  4

 

4

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                                        ร้อยละ   100%

ตารางแสดง   10  อันดับโรคป่วยสูงสุดในตำบลสะตอน

ลำดับที่

รพ.สต.บ้านสะตอน

รพ.สต.บ้านสวนส้ม

1

ความดันโลหิตสูง

โรคระบบหายใจ

2

ไข้หวัด

อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้

3

เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน

โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม

4

จุกเสียดแน่นท้อง, อาหารไม่ย่อย

โรคระบบย่อยอาหารรวมในช่องปาก

5

เวียนศรีษะ

โรคระบบประสาท

6

ปวดกล้ามเนื้อ

โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

7

กล้ามเนื้ออักเสพ

สาเหตุจากภายนอกอื่นที่ทำให้ป่วยหรือตาย

8

กระเพาะ ลำไส้อักเสพ

โรคตามรวมส่วนประกอบของตา

9

ไข้หวัด ไม่ระบุรายละเอียด

โรคติดเชื้อและปรสิต

10

ผิวหนังอักเสพจากการแพ้

โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

ที่มา: โรงพยาบาลส่งเสริมเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะตอน และบ้านสวนส้ม  ณ  เดือน  กันยายน  2556

 

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่

หน่วย

สถานที่ตั้ง

จำนวน(แห่ง)

หมายเหตุ

1

สถานีตำรวจภูธรสะตอน

หมู่ที่ 11

1

 

2

ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่  2

หมู่ที่ 11

1

 

3

ชุดปฏิบัติการพัฒนาที่  11

หมู่ที่ 10

1

 

4

กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่  52

หมู่ที่ 12

1

 

 

 

ข้อมูลอื่นๆ
          มวลชนจัดตั้ง

ที่

ประเภท

จำนวนรุ่น

จำนวนคน

1

ลูกเสือชาวบ้าน

5

522

2

ไทยอาสาป้องกันชาติ

1

46

3

กองหนุนเพื่อความมั่นคง

1

52

4

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

2

200

5

อาสาสมัครตำรวจชุมชน

1

70

6

กองกำลังประชาชนตำบลชายแดน

7

700

7

ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (EMS)

3

20