ลักษณะทางเศรษฐกิจ
 

เกษตรกรรม 

ที่
ชนิดพืช

พื้นที่ปลูก
(ไร่)

ผลผลิตรวม
(ตัน)

ใช้บริโภค
(ตัน)

จำหน่าย
(ตัน)

หมายเหตุ

1

มันสำปะหลัง

33,120

120,218

-

120,218

 

2

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

3,020

5,647

-

5,647

 

3

มะม่วง

86

80

-

80

 

4

ลำไย

7,687

10,800

-

10,800

พื้นที่ปลูก 7,200  ไร่
ที่ยังไม่ให้ผลผลิต

5

มะขามหวาน

42

17

-

17

 

6

ยางพารา

3,060

483

-

2,440

 

7

อ้อยโรงงาน

135

4,200

-

4,200

 

 ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 2557

 

 

2.3.2  ปศุสัตว์

หมู่ที่

โคนม 
(ตัว/ ราย)

โคเนื้อ 
(ตัว)

สัตว์ปีก
(ตัว)

ปลา
(ราย)

หมายเหตุ

1

65

-

373

-

 

2

-

-

270

-

 

3

-

-

753

-

 

4

-

-

219

-

 

5

-

-

396

-

 

6

-

20

1,388

-

 

7

-

-

43

-

 

8

-

5

968

-

 

9

-

-

347

-

 

10

-

-

738

-

 

11

-

4

383

-

 

12

-

3

693

-

 

รวม

65

31

6,571

-

 

ที่มา :  ปศุสัตว์อำเภอสอยดาว  ปี  2557

 

 

2.3.3   การพาณิชย์
          -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                      5     แห่ง
          -  ปั๊มหลอด                                              16     แห่ง
          -  โรงงานอุตสาหกรรม                                   16    แห่ง
          -  ลานรับซื้อพืชไร่ (ข้าวโพด,มันสำปะหลัง)                7    แห่ง
          -  ตลาดการค้าชายแดน (จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม)      1    แห่ง
          -  ตลาดสด                                                2               แห่ง
          -  ลานค้าชุมชน                                           1     แห่ง