>
 
ลักษณะที่ตั้ง
 

ที่ตั้ง         
          องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน  ตั้งอยู่เลขที่  320  หมู่ที่  1  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสอยดาวเป็นระยะทาง  โดยประมาณ  16  กิโลเมตร  ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  3424  ห่างจากจังหวัดจันทบุรี เป็นระยะทางโดยประมาณ  72  กิโลเมตร

 

ทิศ/ติดต่อ

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

เหนือ

ทุ่งขนาน

สอยดาว

จันทบุรี

ใต้

หนองตาคง

โป่งน้ำร้อน

จันทบุรี

ตะวันออก

ราชอาณาจักรกัมพูชา

ตะวันตก

ทรายขาว

สอยดาว

จันทบุรี

 

เนื้อที่
          ตำบลสะตอน มีพื้นที่ทั้งหมด 64.6  ตารางกิโลเมตร  หรือ  40,375  ไร่    แยกเป็น

 

ที่

หมู่ที่

บ้าน

พื้นที่

ตร.กม.

ไร่

1

หมู่ที่ 1

สะตอน

3.2

2,000

2

หมู่ที่ 2

ป่าข้าวโพด

7.2

4,500

3

หมู่ที่  3

คลองแจง

5.12

3,200

4

หมู่ที่  4

ทรัพย์เจริญ      

3.04

1,900

5

หมู่ที่  5

สวนส้ม

6.53

4,084

6

หมู่ที่  6

ทรัพย์สมบูรณ์

6.25

3,911

7

หมู่ที่  7

สุขสวัสดิ์

5.78

3,610

8

หมู่ที่  8

คลองแจงบน

6.72

4,200

9

หมู่ที่  9

เขาไผ่

5.60

3,500

10

หมู่ที่  10

สะตอนเหนือ

4.48

2,800

11

หมู่ที่  11

ทรัพย์เจริญใต้

4.14

2,587

12

หมู่ที่  12

สวนส้มล่าง

6.53

4,083

 

ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาหรือที่ราบสูงมีบางพื้นที่เป็นภูเขาและที่ราบลุ่ม  ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนหิน  พื้นใต้ดินเป็นหินดาน    ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินในตำบลสะตอนเท่ากับ 4.5 – 7

 
สภาพภูมิอากาศ 
          อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของตำบลสะตอน  28  องศาเซลเซียส   ช่วงฤดูหนาว   อุณหภูมิประมาณ  14 – 20  องศาเซลเซียส   ส่วนฤดูร้อน  จะมีอุณหภูมิประมาณ  25 – 38  องศาเซลเซียส      
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
          ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ได้แก่  ห้วย  หนอง  คลอง  บึง  ป่าไม้  และภูเขา

 

ภัยธรรมชาติ
          การเกิดภัยธรรมชาติในตำบลประกอบด้วย
          1. ภัยแล้ง  มักเกิดขึ้นในช่วงเดือน ธันวาคม – เมษายน  ซึ่งทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบเนื่องจากแหล่งน้ำด้านการเกษตรมีจำกัดทุกหมู่บ้าน
          2. วาตภัย  มักจะเกิดในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี  ทำให้พืชและผลผลิต>ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะไม้ผล,ไม้ยืนต้น  ได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกปี
          3. อุทกภัย  มักเกิดในช่วงฤดูฝน  เดือนกรกฎาคม – กันยายน  เป็นช่วงที่เกิดฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำบ่าท่วมฉับพลัน  พืชและผลผลิตได้รับความเสียหายเป็นประจำ

 
ภาษาพูด   ภาษาไทยอีสานประมาณ  60%  ภาษาไทยกลางประมาณ  40%
 
ศาสนา  นับถือศาสนาพุทธ  
 

ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรม  อิทธิพลทางความคิด   (ค่านิยม)         
          ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  จะมีความเชื่อไม่เหมือนกัน  ขึ้นอยู่กับหมู่บ้านใด  ราษฎรมาจากจังหวัดไหนมาก   ก็จะมีวัฒนธรรมความเชื่อตามจังหวัดนั้นๆ  ส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่องโชคลาง  ของขลัง  บุญวาสนา  และการนับถือผู้สูงอายุและผู้นำหมู่บ้าน  ยึดปฏิบัติพิธีกรรม  ดังนี้
                    -   บุญเข้าพรรษา
                    -  ทำบุญออกพรรษา
                    -   ประเพณีวันสงกรานต์ 
                    -  ประเพณีวันลอยกระทง
                    -   ประเพณีทำบุญบั้งไฟ – แห่นางแมว
                    -  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน