ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2562
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน 

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่อายุ 59 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501

และ

ผู้พิการที่จะประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ

(ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการมาก่อน)

***เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

***ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 039-391077

เอกสารที่ต้องนำเตรียมมาลงทะเบียนแนบท้ายมาพร้อมนี้

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2560